หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

  • หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด
  • PERFUME SET Oil
  • Men Set
  • Women Set
  • ESSENTIAL OIL 100%
  • Women Perfume Oil
  • Men Perfume Oil
  • FRAGRANCE Oil
  • ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

การคืนและการเปลี่ยนสินค้า

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

กรณีไม่พึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการลูกค้าที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง www.trueindustry.in.th

หากคุณไม่พอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้วไม่เกิน 10% ภายใน 14 วัน หลังจากที่คุณได้รับสินค้าหากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ติดต่อ True Industry โทรศัพท์ 081-820-4344

(วันจันทร์ ศุกร์เวลา 9.00 – 18.00 น.) หรือ Official LINE@ ID: @trueindustry พร้อมแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้วไม่เกิน 10% กลับมายังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และจ่าหน้าที่อยู่ถึง

บริษัท ทรูอินดัสทรี จำกัด

308/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์  32  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

3. ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงินคืนเฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ผ่านบัญชีธนาคาร

ที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4. ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

4.1 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน
เรียบร้อยแล้ว

4.2 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่าน

และท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการคืนเงินค่าส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมการชำระเงินหรือโอนเงินใดๆ จากการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้

(ยกเว้นกรณีผลิตภัณฑ์มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดความเสียหายระหว่างการจัดส่งเท่านั้น) และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กรณีผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย (แตก/หัก/รั่วซึม) ระหว่างการจัดส่ง และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาจากการผลิตของบริษัทฯ

หากคุณต้องการคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ติดต่อ True Industry โทรศัพท์  081-820-4344

(วันจันทร์ ศุกร์เวลา 9.00 – 18.00 น.) หรือ Official LINE@ ID: @trueindustry พร้อมแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินที่แนบไปพร้อมผลิตภัณฑ์

2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งท่านกลับภายใน 2 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้วไม่เกิน 10% กลับมา

ยังบริษัทฯ ด้วยบริการ EMS หรือ แบบลงทะเบียน พร้อมห่อสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และจ่าหน้าที่อยู่ถึง

บริษัท ทรูอินดัสทรี จำกัด

308/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์  32  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

3. ในกรณีคืนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการการคืนเงินแก่ท่าน โดยการโอนเงิน

 (1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ และ (2) ค่าขนส่งที่ส่งคืนกลับมายัง

บริษัทฯผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน 14 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4. ในกรณีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ท่าน ในราคาเท่ากันหรือสูงกว่า

4.1 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเท่าเดิม ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านเรียบร้อยแล้ว

4.2 กรณีเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์คืนจากท่านและท่านได้ชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด